מטריצת תעריפי הנסיעות

יש לבחור את הקו הרצוי וסוג התעריף (רגיל או תושב ותיק).
במטריצת התעריפים שתופיע, נווטו באמצעות העכבר לקבלת תעריף הנסיעה עבור תחנות העליה והירידה המבוקשות.